Τα 4 διμερή Επιμελητήρια:

  • Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
  • Ελληνογαλλικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
  • Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο και
  • Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

συνδιοργάνωσαν με επιτυχία το 5ο Συνέδριο Τουρισμού την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022, με τίτλο: Βόρεια Ελλάδα: Τουριστική Άνθιση Όλο το Χρόνο” σε υβριδική μορφή.

Το Συνέδριο εστίασε σε επίκαιρα θέματα της τουριστικής μας βιομηχανίας, στη χαρτογράφηση του νέου περιβάλλοντος και στις αλλαγές της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Παράλληλα ανέδειξε τρόπους προσαρμογής των επιχειρήσεων, βιώσιμες πρακτικές καθώς και σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επιχειρηματίες, μέλη των 4 Επιμελητηρίων, εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου, σύμβουλοι, τοπικοί φορείς, ακαδημαϊκοί, σπουδαστές και στελέχη της αρμόδιας διοικητικής ηγεσίας της χώρας.


The 4 bilateral Chambers:

  • American-Hellenic Chamber of Commerce
  • French-Hellenic Chamber of Commerce and Industry
  • German-Hellenic Chamber of Commerce and Industry and
  • Italian-Hellenic Chamber of Thessaloniki

have successfully co-organized the 5th Tourism Conference on May 4th, 2022 titled: “Northern Greece: A year-round destination” in hybrid format.

The Conference focused on mapping the new business environment, highlighting changes in consumer behaviour and suggest adaptation strategies. Moreover, the event pointed out the endorsement of sustainable practices and the use of appropriate technological solutions.

The event brought together several entrepreneurs, members of the 4 Chambers, representatives of the tourism sector, consultants, academics, students, local authority officials and executives of the relevant administrative authorities.

ΒΙΝΤΕΟ

More Information

Nikos Tsavdaroglou, Tel. 2310 286453, n.tsavdaroglou@amcham.gr

Fani Zourou, Tel. 2310 286453, f.zourou@amcham.gr